Algemene voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten

I. Algemene bepalingen

Artikel 1 Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op tussen een consument en een installateur overeengekomen werk met betrekking tot een installatie, met uitzondering van:
a. werk binnen het kader van een onderhoud/serviceabonnement;
b. werk met betrekking tot een signaleringsysteem.

Artikel 2 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  consument: opdrachtgever in de vorm van natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
  installateur: opdrachtnemer, lid van Techniek Nederland, die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
  werk: het totaal van de tussen de consument en de installateur overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door de installateur geleverde materialen;
  installatie: (centrale) verwarminginstallatie, luchtbehandelinginstallatie, elektrotechnische laagspanninginstallatie
  (waaronder tevens worden begrepen de
  bliksembeveiliging-, overspanningbeveiliging-, en
  aardinginstallatie), (warm) waterinstallatie, dakwerk, riolering,
  vloerverwarming, sanitaire voorziening en andere
  voorzieningen die zijn bestemd voor gebruik, distributie,
  opslag of afvoer van gas, (hemel)water en elektriciteit;
  signaleringsysteem: een installatie, bestaande uit middelen
  om waar te nemen, te ontdekken, en/of te registreren
  en eventueel via geluid, licht of andere middelen
  te waarschuwen en/of door te melden, gericht op beveiliging
  tegen en/of bestrijding van inbraak of brand;
  meer- en minderwerk: door de consument gewenste
  toevoegingen aan respectievelijk verminderingen van
  het overeengekomen werk die leiden tot bijbetaling boven
  of inhouding op de overeengekomen aanneemsom;
  onderhoud: alle periodieke werkzaamheden die gericht
  zijn op bedrijfszeker en veilig gebruik van de installatie;
  service: het geheel van handelingen gericht op onderzoek
  naar en/of verhelpen van de oorzaak van een onverwacht
  opgekomen gebrek zoals bijvoorbeeld storing,
  verstopping of lekkage;
  onderhoud/service-abonnement: de overeenkomst die
  de installateur verplicht tot het geregeld verrichten van
  onderhoud en/of service aan een installatie;
  stelpost: een als zodanig in het aanbod cq de overeenkomst
  aangeduid bestedingsdoel met een daarbij genoemd
  geldsbedrag, dat in de aanneemsom is begrepen
  en ten laste waarvan nader in de overeenkomst beschreven
  uitgaven worden gebracht, waarbij het geldsbedrag
  op een zodanig niveau moet zijn gesteld dat het bestedingsdoel
  met het genoemde geldsbedrag kan worden
  gerealiseerd;
  geschillencommissie: Geschillencommissie Installerende
  Bedrijven van de Stichting Geschillencommissies voor
  Consumentenzaken, Postbus 90.600, 2509 LP Den Haag.
 2. Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief
  BTW.

II. Aanbod

Artikel 3 Aanbod van de installateur

 1. Het aanbod voor werk dat naar verwachting € 650 te
  boven zal gaan, wordt schriftelijk in tweevoud of langs
  elektronische weg gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden
  dit onmogelijk maken. Het aanbod wordt
  voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende
  20 dagen na ontvangst. Op ieder aanbod zijn de
  volgende leden van dit artikel van toepassing.
 2. Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten
  werkzaamheden en de te leveren materialen, die voldoende
  gedetailleerd is om een goede beoordeling van
  het aanbod door de consument mogelijk te maken.
 3. Het aanbod vermeldt de datum waarop of de periode
  waarin met het werk kan worden begonnen en
  • een aanduiding van de duur van het werk of
  • een aanduiding van de datum waarop of de periode
  waarin het werk wordt opgeleverd.
  In geval van aanduiding van een datum waarop het werk
  wordt opgeleverd, vermeldt het aanbod of dit een vaste
  of een vermoedelijke datum van oplevering betreft.
 4. Het aanbod geeft inzicht in de prijsvormingmethode die
  zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie.
  Bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen consument
  en installateur een vast bedrag overeen waartegen
  het werk wordt verricht.
  Bij de prijsvormingmethode regie doet de installateur
  een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren, onder
  andere eenheidsprijzen per uur van te verrichten arbeid,
  eenheidsprijzen van benodigde materialen en voorrijdkosten.
  Op verzoek van de consument geeft de installateur, indien de situatie hem dat mogelijk maakt, een
  indicatie van de te verwachten uitvoeringskosten door
  het noemen van een richtprijs.
  Het aanbod kan een combinatie van de twee prijsvormingmethoden
  bevatten in de vorm van voor een deel
  van het werk aanneemsom en voor een deel van het
  werk regie.
 5. Indien het aanbod een stelpost bevat, dan wordt duidelijk
  omschreven welke artikelen in deze stelpost zijn
  begroot.
 6. Het aanbod vermeldt de betalingswijze.
 7. De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische
  omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die
  door de installateur of in zijn opdracht vervaardigd zijn,
  blijven eigendom van de installateur tenzij het aanbod
  wordt geaccepteerd. Dit laat onverlet het intellectuele
  eigendomsrecht van de installateur.
  Zij mogen niet zonder zijn toestemming aan derden ter
  hand worden gesteld of getoond.
  Zij mogen evenmin zonder zijn toestemming worden
  gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd.
  Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze
  bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door de
  installateur gedaan verzoek franco aan hem te worden
  toegezonden.
 8. Indien de consument het aanbod niet accepteert, dan
  is de consument uitsluitend verplicht de kosten die
  gemoeid zijn met het tot stand brengen van het aanbod
  aan de installateur te vergoeden als de installateur de
  consument direct bij of na het vragen van het aanbod
  schriftelijk heeft gewezen op het bestaan van deze verplichting
  en de hoogte van deze kosten. In geval de installateur
  van de in dit lid bedoelde mogelijkheid gebruik
  maakt en de consument de kosten heeft voldaan, gaan
  de bij het aanbod behorende tekeningen, technische
  omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen over in
  eigendom op de consument, onverminderd het intellectuele
  eigendomsrecht van de installateur.
 9. Indien de installateur bij de uitvoering van de werkzaamheden
  gebruik wil maken van opslagruimte van de
  consument, dient hij dit in het aanbod te vermelden.
 10. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze
  algemene voorwaarden.